Promyki

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU KWIECIEŃ

 

 

Temat kompleksowy: Wielkanoc.

Czas realizacji :  29.03.2021- 02.04.2021r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Poznanie tradycji wielkanocnych w różnych regionach Polski
 • Budowanie biernego i czynnego słownictwa dziecka (nazwy świątecznych potraw i symboli)

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ilustracji/utworu literackiego
 • Doskonalenie umiejętności kreślenia liter
 • Rozwijanie umiejętności składania świątecznych życzeń
 • Kształtowanie świadomości, że kultywowanie tradycji                 i zwyczajów świątecznych jest ważne i wartościowe
 • Kształtowanie samokontroli dziecka w zakresie czasu spędzonego na różnych aktywnościach
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: Easter, Easter bunny, Easter egg, Easter basket

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Wspólne spędzanie czasu z rodziną
 • Dbałość o sprawność ruchową
 • Budowanie motywacji do odkrywania rzeczy jeszcze nie odkrytych

 

Temat kompleksowy: Chronimy przyrodę.

Czas realizacji :  05.04.2021- 09.04.2021r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Poszerzanie wiadomości przyrodniczych i ekologicznych
 • Kodowanie i odczytywanie zakodowanych informacji
 • Rozwijanie ciekawości poznawczej oraz chęci odkrywania tajemnic przyrody poprzez prowadzenie obserwacji, wykonywanie doświadczeń i eksperymentowanie

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Rozwijanie umiejętności zadawania pytań i odpowiadania na nie całym zdaniem
 • Kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków                      z obserwowania zjawisk atmosferycznych
 • Wdrażanie do sprawnego i bezpiecznego posługiwania się przyborami i narzędziami
 • Wdrażanie do kończenia pracy w wyznaczonym terminie
 • Kształtowanie umiejętności właściwego planowania swoich działań, tak by eksperyment się udał
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: nature, nature protection, rubbish, segregation of rubbish

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Budowanie motywacji do poszukiwania, poznawania  i wykorzystywania nowych informacji
 • Aktywność w segregacji odpadów
 • Budowanie uczucia więzi z przyrodą , poczucia odpowiedzialności za działania na rzecz środowiska przyrodniczego, dostrzeganie potrzeby ochrony przyrody

 

Temat kompleksowy: Cztery żywioły.

Czas realizacji :  12.04.2021-16.04.2021r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Czytanie globalne nazw żywioło ziemi: ogień, wiatr, woda, ziemia
 • Nazywanie różnych środowisk przyrodniczych
 • Wypowiadanie się na temat mocy poznanych żywiołów, wskazywanie miejsc ich występowania
 • Nabywanie wiedzy na temat skąd się wziął ogień

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Wypowiadanie się na temat ilustracji
 • Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej
 • Uczestniczenie w zabawach badawczych
 • Wykonanie plakatu dotyczącego poznanych żywiołów
 • Wymienianie sposobów radzenia sobie z żywiołami
 • Recytowanie wiersza
 • Aktywne uczestnictwo podczas zabaw ruchowych
 • Uczestniczenie w zabawach parateatralnych
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie:  water, fire, wind, earth, the elements

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Poznanie i akceptacja zasad zachowania w środowisku przyrodniczym
 • Zaangażowanie i aktywność podczas zajęć
 • Dbałość o sprawność ruchową

 

 

Temat kompleksowy: Mali odkrywcy.

Czas realizacji :  19.04.2021- 23.04.2021r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • Rozbudzanie zainteresowań i ciekawości na temat produkcji
 • Rozwijanie myślenia logicznego i przyczynowo skutkowego
 • Rozwijanie aktywności poznawczej
 • Wnioskowanie na podstawie zagadek słownych i dźwiękowych

 

KSZTAŁTOWANIE

 UMIEJĘTNOŚCI

 

 • Rozwijanie umiejętności zadawania pytań i udzielania odpowiedzi
 • Kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków z obserwowanych zjawisk technologicznych
 • Rozwijanie zainteresowań badawczych
 • Kształtowanie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała     i rozwijanie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne
 • Usprawnianie umiejętności przeliczania przedmiotów
 • Osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: production, discover, farmer, village

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • Rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem                  i tajemnicami produkcji
 • Kształtowanie postawy poszanowania opinii innych, nie ocenianie innych po pozorach
 • Wdrażanie do odkrywania swoich talentów

 

Temat kompleksowy: Zabawki.

Czas realizacji :  26.04.2021-30.04.2021r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • stopniowe dowiadywanie się o tym, że wiele przedmiotów,  które otaczają człowieka, jest jego dziełem.
 • wzbogacanie wiedzy na temat zabawek, sposobu ich kupowania i wytwarzania
 • wzbogacanie wiedzy na temat dawnych zabaw

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • słuchanie krótkich utworów literatury dziecięcej                           i udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące treści
 • dostrzeganie, że zmiana kolejności ustawienia nie zmienia liczby elementów.
 • porównywanie zabawek z przeszłości z ich współczesnymi odpowiednikami
 • rozwijanie umiejętności budowania wielozdaniowych wypowiedzi
 • nabywanie odwagi w prezentowaniu swoich osiągnięć przed innymi
 • rozwijanie umiejętności rachunkowych
 • samodzielne eksperymentowanie z właściwościami różnego rodzaju materiałów
 • osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: toys, doll, fun, play, teddy bear, car

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • nabywanie szacunku dla pracy ludzi w różnych zawodach.
 • przestrzeganie zasad zgodnego współdziałania (uzgadnianie planu działania, podział ról, wzajemna pomoc, tolerancja względem odmiennych pomysłów kolegów itp.).
 • dzielenie się wrażeniami, spostrzeżeniami z obserwacji danego zdarzenia, danej sytuacji.

 

 

 

 

 

Wierszyk i piosenka kwiecień

 Wielkanoc w przedszkolu - wiersz 

Słońce do okna przedszkola zajrzało

I ze wszystkimi się przywitało.

A w nim przedszkolacy dzielnie pracują 

Wielkanocne pisanki pięknie malują 

Zajączki z papieru już wycinają

I przy tym piosenki sobie śpiewaja.

"Kropla" - wiersz 

Kropla wody smutna była

I tak bardzo się martwiła

Ciągle z kranu kap… kapała

I się wtedy marnowała

Ludzie wodę wciąż puszczali

Kurków zaś nie dokręcali

I kapała kap kap kap…

A o wodę trzeba dbać!

I oszczędzać! I szanować!

Jak największy skarb traktować!

Płynie z kranu dnia każdego

W niej umyjesz się kolego!

Napij się, gdy masz pragnienie

– Woda daje orzeźwienie!

Przedszkolne Ekoludki” - piosenka

1. Piękne kwiaty plaża czysta,
Tutaj strumień z rześką wodą.
Czy malował je artysta?
Czy ktoś czuwa nad przyrodą?

Ref. Kto do kosza wrzuca śmieci?
Kto zakłada ptakom budki?
To już wiedzą wszystkie dzieci,
To przedszkolne Ekoludki.

2. Kto chce zostać Ekoludkiem,
Ten nie czyni kwiatom szkody.
Kran odkręca tylko ciutkę,
Nie marnuje cennej wody.

Ref. Kto do kosza…

© 2016-2020. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com