Promyki

INFORMACJA O ZADANIACH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU CZERWIEC

INFORMACJA O ZADANICH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

Temat kompleksowy: Jestem kulturalny.

Czas realizacji :  31.05.2021-04.06.2021r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • poznawanie zasad bon ton
 • wzbogacanie słownictwa o nowe wyrazy
 • przestrzeganie zasad życia codziennego
 • wzbogacanie wiedzy na temat kulturalnego zachowywania się w miejscach publicznych

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni (zdjęcia, obrazki, filmy) zasad dobrego wychowania
 • rozwijanie umiejętności oceniania wartości logicznej zdań (zdania prawdziwe, zdania fałszywe)
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania - tworzenia kolekcji
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ilustracji/utworu literackiego
 • odgrywanie ról w zabawach parateatralnych; posługiwanie się mową, gestem, ruchem
 • rozwijanie umiejętności, używania na co dzień zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam
 • kształtowanie umiejętność planowania i projektowania prac plastycznych
 • osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: good manners, excuse me, I’m sorry, thank you, please, here you are

 

 

BUDOWANIE POSTAW

 • kształtowanie postaw kulturalnego zachowania się w różnych miejscach
 • nabywanie wiary we własne siły
 • kształtowanie kultury słowa
 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy z grupą

 

INFORMACJA O ZADANICH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

Temat kompleksowy: Niby tacy sami a jedna inni.

Czas realizacji :  07.06.2021-11.06.2021r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • poznawanie kultur innych narodów poprzez wykorzystywanie książek, filmów, Internetu
 • poznawanie dzieci różnych ras oraz warunków, w jakich żyją; utrwalanie wiadomości na temat praw dziecka; wzbogacanie wiedzy na temat innych kultur
 • rozpoznawanie i nazywanie takich wartości, jak: miłość, dobro, przyjaźń, prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, tolerancja itp

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • rozwijanie pamięci poprzez naukę wierszyków na pamięć
 • utrwalanie budowy i brzmienia instrumentów perkusyjnych oraz umiejętności grania na nich; rozwijanie umiejętności muzykowania pod kierunkiem dyrygenta
 • rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego; ocenianie własnego zachowania względem innych i innych względem siebie;
 • nabywanie odwagi w prezentowaniu się na forum
 • rozwijanie umiejętności budowania wielozdaniowych wypowiedzi
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania wiersza i udzielania odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści;
 • doskonalenie umiejętności globalnego odczytywania wyrazów
 • osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: children, world, Indian, Chinese, African, love, European

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • budowanie postawy tolerancji, skromności
 • pomaganie młodszym, starszym i tym, którzy potrzebują pomocy
 • przestrzeganie norm współżycia opartych na wartościach; zgodne współdziałanie
 • akceptowanie równości praw wszystkich
 • kształtowanie pozytywnych postaw wobec osób niepełnosprawnych

 

INFORMACJA O ZADANICH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

Temat kompleksowy: Wakacyjne podróże.

Czas realizacji :  14.06.2021-18.06.2021r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • rozróżnianie typów krajobrazów występujących w Polsce (poznawanie miejsc letniego wypoczynku)
 • nazywanie ważniejszych miast Polski, rzek – Wisły i Odry, morza – Bałtyku, gór – Tatr -czytanie globalne
 • poznawanie sposobów spędzania czasu wolnego latem; rozwijanie wyobraźni twórczej
 • wnioskowanie na temat wakacyjnych podróży na podstawie przedstawionych elementów
 • wzbogacenie wiadomości przyrodniczych dotyczących letniej pory roku

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • ćwiczenia narządów artykulacyjnych z wykorzystaniem głosek, sylab i krótkich tekstów
 • kształtowanie logicznego myślenia
 • opanowanie melodii i tekstu piosenki; wyrabianie zdolności swobodnej improwizacji ruchowej przy muzyce
 • odczytywanie informacji przekazywanych w formie uproszczonych rysunków na mapie Polski
 • rozwijanie sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego; poznawanie historii powstania bursztynu oraz sposobów jego wykorzystania;
 • wzbogacanie doświadczeń o efekty przesunięcia i obrotu; pobudzanie pomysłowości i wyobraźni
 • używanie chwytu pisarskiego podczas rysowania i kolorowania
 • osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: summer, Sun, water, fun, ice crème, hot

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • budowanie pozytywnych relacji rówieśniczych w zabawie i podczas pracy z grupą
 • zachęcanie do dbałości o prawidłową postawę ciała
 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas letnich zabaw

 

INFORMACJA O ZADANICH REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU

 

Temat kompleksowy: Pożegnania nadszedł czas.

Czas realizacji :  21.06.2021- 25.06.2021r.

 

ZADANIE

PLANOWANE OSIĄGNIĘCIA DZIECI

 

NABYWANIE WIEDZY

 

 • orientowanie się w bezpiecznym korzystaniu ze środków transportu
 • nabywanie wiedzy jak zachować się w trudnych sytuacjach, np. podczas zgubienia się w tłumie.
 • przewidywanie skutków niebezpiecznych zabaw i niewłaściwego zachowania.
 • wyjaśnianie znaczenia pobytu (zabaw) na świeżym powietrzu (kąpiele słoneczne) wraz z przyswajaniem zasad właściwego ubierania się (noszenie nakrycia głowy) i zachowania (chowanie się do cienia w czasie upału).

 

 

KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

 

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat ilustracji/utworu literackiego
 • rozwijanie mowy; podejmowanie prób czytania i samodzielnego pisania
 • rozwijanie rozumowania przyczynowo-skutkowego- układanie historyjek obrazkowych
 • porządkowanie wiadomości na temat miesięcy, pór roku oraz charakterystycznych cech poszczególnych pór roku;
 • rozwijanie obustronnej koordynacji ruchowej i sprawności manualnej
 • rozwijanie koordynacji ruchowej podczas zabaw i ćwiczeń gimnastycznych
 • kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej;
 • osłuchiwanie się ze słownictwem i odpowiednie reagowanie: holiday, mountains, sea, Lake, travel  
   

 

BUDOWANIE POSTAW

 

 • świadomość emocji przyjemnych i nieprzyjemnych
 • przestrzeganie ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego w różnych miejscach
 • organizowanie bezpiecznych miejsc zabaw
 • uświadamianie dzieciom wspólnie spędzonego czasu oraz zbliżającej się chwili rozstania

 

Wierszyk i piosenka czerwiec

 

"Cudne chwile" - piosenka 

1.W przedszkolu było cudnie nam,

To był naprawdę piękny czas.

Tysiące wspomnień nam stąd pozostanie…
 

Mieliśmy tu przyjaciół swych,

Nie zapomnimy nigdy ich.

Za wszystko prosto z serca dziękujemy…

 

Ref: Dziękujemy….

Dziękujemy…

Dziękujemy…

Dziękuj(eeee)my….


2.I Paniom wdzięczność chcemy słać,

Za miłość którą dały nam,

I za to, że z uśmiechem nas witały….

 

Za dobre słowo w gorszy dzień,

Za każdy taniec, wiersz i śpiew,

Za wszystko prosto z serca dziękujemy…

 

Ref: Dziękujemy….

Dziękujemy…

Dziękujemy…

Dziękuj(eeee)my….


3.Przedszkolny etap kończy się,

Wkraczamy w nowy rozdział, lecz…

Pamięć o przedszkolu pozostanie…


 

Tak dobrze się czuliśmy tu,

Że łzę powstrzymać trudno nam,

Lecz czas już by powiedzieć „Do widzenia”…

 

Ref: Do widzenia,

Do widzenia,

Do widzenia,

Do widze(eeee)nia


"Jestem Dzieckiem" autor Monika Czoik-Nowicka wiersz

Jestem dzieckiem mam swoje prawa

szacunek wobec mnie to podstawa

Kochaj mnie, traktuj jak równego

słuchaj rozmawiaj to nic trudnego.

Chwal mnie i mów gdy mówię coś źle.

Intersuj się mną , inspiruj mnie. 

Spędzaj ze mną czas, pokaż mi świat

mimo, że ma on bardzo wiele wad.

Prośby te ślę do dorosłego

- zrozum mnie! takiego małego. 

© 2016-2020. Przedszkole Junior.

Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie © webkameleon.com